ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeen- komsten van Heerlijckheid Events gevestigd te Almelo, hierna te noemen gebruiker. De aanbiedingen en/of overeenkomsten hebben betrekking op door of in samen- werking met de gebruiker georganiseerde expo beurzen, tentoonstellingen en/ of manifestaties, die in het navolgende zullen worden aangeduid als evenemen- ten. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij – met wie degene die een overeenkomst met de gebruiker sluit, of heeft gesloten wordt aangeduid – zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdracht- bevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van de algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTILKEL II AANBIEDINGEN/PRIJZEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de door hem te verrichten presentaties zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meer- dere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn. 2. Alle offertes/ aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 3A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de ter beschikking gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzing wordt gebracht in lonen, arbeidsvoor- waarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen de voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. 3B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zij mogen worden doorberekend/ in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL III VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
1. Data en plaats der evenementen: 1.1 De gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden de vastgestelde data, tijden en plaats van het evenement te wijzigen en/of het evenement geen doorgang te doen vinden. 1.2 In geen van deze gevallen kan de wederpartij, onverschillig in welk stadium van deelneming, recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden. 1.3 Wijzigingen in data tijd of plaats geeft de wederpartij niet het recht die inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren. 1.4 In de gebruiker beslist dat het evenement niet zal plaatsvinden, vervallen alle inschrijvingen en reeds gedane toewijzingen. Restitutie van de reeds betaalde standhuur zal binnen dertig dagen na deze beslissing plaatsvinden. De gebruiker is in een dergelijk geval tot geen enkele vorm van vergoeding van rente, kosten, en dergelijke gehouden.

2. Aanvaarding van de wederpartij als deelnemer: 2.1 Het inschrijven voor deel- neming aan een evenement kan uitsluitend geschieden door invulling en onder- tekening door de wederpartij van een door de gebruiker daartoe ter beschikking gestelde overeenkomst in tweevoud. 2.2 De gebruiker behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelneming af te wijzen, indien de belangen van (een) andere deelnemer(s) en/of van de gebruiker en/of van het evenement als zoda- nig zulks vergen, zulks ter beoordeling van de gebruiker. 2.3 Standruimte wordt uitsluitend verhuurd voor de gehele duur van een evenement. Onder standruim- te wordt verstaan het aantal (kale) vierkante meters, dat aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld.

3. Wijze van deelnemen: 3.1 Aan het evenement kunnen deelnemen zowel natuurlijke als rechtspersonen die door de gebruiker tot deelneming in staat worden gesteld. 3.2 Alleen die artikelen mogen worden gevoerd die in de deel- nemingsovereenkomst zijn vermeld. De gebruiker is gemachtigd artikelen die aan dit vereiste niet voldoen, te laten verwijderen op kosten van de betrokke- ne wederpartij. Tenzij door de gebruiker schriftelijk anders is bepaald mogen geen dump- en/of rebuilt goederen worden tentoongesteld/aangeboden. 3.3 De gebruiker verdeelt de beschikbare plaatsruimte over de deelnemers/weder- partijen. De gebruiker behoudt zich het recht voor de indeling te allen tijde te wijzigen wegens organisatorische redenen. 3.4 Anders dan na overleg met en schriftelijke toestemming van de gebruiker is het niet toegestaan dranken en etenswaren van welke aard dan ook (door derden) binnen het evenementen- complex te (laten) brengen voor consumptie ter plaatse en/of verkoop, reclame en/of klantenwerving, al dan niet in de vorm van proefmonsters. 3.5 Het is de wederpartij niet toegestaan activiteiten te ontplooien die naar het oordeel van de gebruiker schade kunnen berokken aan het evenement waaraan de weder- partij deelneemt. 3.6 Zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de wederpartij verboden tijdens evenementen loterijen en/of prijsvragen te organi- seren. 3.7 De wederpartij kan geen exclusieve rechten doen gelden met betrek- king tot de door hem ten toon te stellen goederen, tenzij exclusiviteit schriftelijk door de gebruiker is bevestigd.

4. Grenzen van het gehuurde: 4.1 Diepte en breedte van het gehuurde grondop- pervlak worden door de gebruiker aangegeven. De standbouw inclusief de wanden, dient binnen deze afmetingen te blijven. 4.2 Standbouw en inrichting mogen een hoogte van 2.75 m niet te boven gaan. Afwijking hiervan kan al- leen geschieden met schriftelijke toestemming van de gebruiker. Zo nodig kan de gebruiker een aanpassing van de stand van de wederpartij gelasten. Niet nakoming van een dergelijke opdracht door de wederpartij leidt tot de gevol- gen omschreven in art. IV. 4.3 Voor het aanbrengen van plafonds of andere afdekking is voorafgaande goedkeuring van de gebruiker vereist. Er dient voor te worden gezorgd dat alle plafonds nauwkeurig aansluiten op de plafonds van de aangrenzende stand.

5. Inrichting van de stands: 5.1 Aan de wederpartij zal gedurende een voor de aanvraag van het evenement door de gebruiker te bepalen tijd de gelegenheid worden gegeven tot het inrichten van de doorhem gehuurde ruimte. 5.2 De gebruiker bepaalt wanneer aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden uiterlijk geëindigd dienen te zijn. 5.3 Gedurende het evenement mag geen em- ballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen aan- wezig zijn. 5.4 Het besturen of laten besturen van een heftruck/hoogwerker/ intern transport is geheel op eigen risico. 5.5 Gebruikte materialen dienen te voldoen aan de brandvoorschriften. Indien brandbare materialen worden toe- past zoals aasdoek, jute etc. dienen deze brandwerend geïmpregneerd te zijn. Alle wanden plafonds dienen naar genoegen van de gebruiker te zijn afgewerkt. 5.6 Indien aarde, zand of andere vochtaantrekkende/-houdende artikelen wor- den verwerkt in standaardkleding, dient de vloer afdoende tegen indringen van vocht te worden beschermd. 5.7 Het is niet toegestaan, zowel buiten als binnen, aan of op de gebouwen van de gebruiker, ongeacht op welke wijze, materiaal van welke aard dan ook aan te brengen of te laten aanbrengen.

6. Technische voorzieningen aan stands: 6.1 Binnen de gehuurde ruimte kunnen werkzaamheden voor de aanleg van aan- en afvoerleidingen van elektriciteit, water en telefoon worden verricht. 6.2 De werkzaamheden dienen voor rekening van de wederpartij te worden uitgevoerd door erkende installateurs, conform de voorschriften van de nutsbedrijven. 6.3 De gebruiker aanvaardt tegenover de wederpartij ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit, gas en water geen aansprakelijkheid. 6.4 De wederpartij is verplicht de voorschriften van de leveringsbedrijven ter zake van het gebruik van elektriciteit, gas en water in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting tengevolge, zonder dat de weder- partij recht kan doen gelden op schadevergoeding. 6.5 Aansluitkasten, putten en rails te behoeve van elektriciteitsvoorzieningen, alsmede aansluitingsputten en kranen ten behoeve van de wateraansluitingen, dienen te allen tijde bereik- baar te zijn. Hetzelfde geldt ook voor brandkranen, brandhaspels en deuren. Deze dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk zichtbaar te zijn. De weder- partij is te allen tijde verplicht voorschriften of aanwijzigen van de plaatselijke brandweer onverwijld op te volgen of uit te voeren.

7. Gebruik van de stand: 7.1 De wederpartij is verplicht de tijden, dat het evene- ment voor het publiek toegankelijk is de gehele door hem gehuurde ruimte met artikelen en bedienend personeel bezet te houden op adequate wijze, passend bij het karakter van het evenement, in te richten, een en ander te beoordeling van de gebruiker. Indien de wederpartij aan deze voorwaarden niet voldoet, is de gebruiker gerechtigd de inrichtingsmaterialen van de wederpartij te verwijde- ren. De wederpartij is in dat geval aansprakelijk voor de kosten die de gebruiker moet maken voor de herinrichting van de standruimte. 7.2 De directeur, het personeel of de gemachtigden van de gebruiker hebben te allen tijde toegang tot de door de wederpartij gehuurde ruimte. 7.3 Tentoonstellingsgoederen die- nen op zodanige wijze te worden tentoongesteld, dat het vrije uitzicht door ten- toonstellingsruimte en op de omliggende stands niet wordt belemmerd. Zulks staat ter beoordeling van de gebruiker. Gedurende de openingstijden mogen tentoonstellingsgoederen niet worden bedekt. De gebruiker heeft het recht aan- wezige bedekking te verwijderen, zonder tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij gehouden te zijn. 7.4 Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of deze gedeeltelijk of geheel aan derden ten gebruike af te staan of deze ruimte met die van de andere deelnemers te ruilen. 7.5 Het is de wederpartij niet toege- staan machines, apparaten en/of producten te exposeren waartoe de fabrikant of erkende importeur geen toestemming heeft verleend.

8. Ontruiming van de stand: 8.1 De wederpartij is verplicht na sluiting van het evenement gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn de door hem gehuurde ruimte te ontruimen en voor afvoer van goederen en materialen zorg te dragen. 8.2 De wederpartij is verplicht de door hem gehuurde standruimte(n) na gebruik achter te laten in dezelfde staat als die door de gebruiker aan hem ter beschikking is gesteld. 8.3 Indien de wederpartij zich aan deze verplichtingen niet houdt, is de gebruiker gerechtigd de door de wederpartij gehuurde ruimte op diens kosten in de oorspronkelijke staat te doen terugbrengen op een door hem te bepalen wijze.

9. Ontruimde stands: 9.1 Indien de gehuurde ruimte iet of iet tijdig is ontruimd, is de gebruiker uitsluitend door het verstrijken van de termijn en zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, gerechtigd om op kosten van de wederpartij te doen verwijderen en op te slaan alsmede de ruimte weer terug te brengen in de staat waarin die aan de wederpartij ter beschikking werd gesteld. 9.2 In dergelijke gevallen kan de deelnemer geen enkel recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm en uit welke oorzaak dan ook.

10. Catalogus: 10.1 Indien een officiële catalogus wordt uitgegeven heeft de we- derpartij recht op vermelding van zijn deelneming daarin. De catalogus wordt samengesteld naar de gegevens die door de wederpartij op het inschrijfformu- lier vermeld. 10.2 De gebruiker bepaalt de wijze waarop de vermeldingen wor- den geredigeerd en behoudt zich tevens het recht voor zonodig de gegevens van de wederpartij in te korten. 10.3 De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventue- le onjuistheden, fouten of weglatingen die in de catalogus mochten voorkomen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid, jegens derden wegens de opname van onjuiste gegevens van de wederpartij.

11. Deelnemerskaarten en relatiekaarten: 11.1 De wederpartij ontvangt voor zichzelf en zijn vaste personeelsleden, kosteloze deelnemerskaarten die niet overdraagbaar zijn en die op naam zijn gesteld. Deze kaarten zijn strikt persoon- lijk en dienen als legitimatiebewijs en als bewijs van toegang tot het evenement, zowel in de periode dat het evenement voor het publiek is opengesteld, als ge- durende de tijden die beschikbaar zijn gesteld voor het opbouwen en afbreken van de stands. 11.2 Het aantal kostenloze deelnemerskaarten is afhankelijk van de grootte van de gehuurde standruimte met een minimum van 2 en een maxi- mum van 10 stuks. Deze kaarten worden slechts eenmaal uitgereikt en komen bij verlies, ontvreemding e.d., niet voor vervanging in aanmerking. Extra deel- nemerskaarten kunnen bij de gebruiker worden aangevraagd tegen een door hem te bepalen prijs. 11.3 De gebruiker is te allen tijde gerechtigd zonder nadere opgave van redenen personeel van de wederpartij die toegang tot terrein en gebouwen te ontzeggen.

 

ARTIKEL IV TOEPASSING / GEBRUIK VAN WATER
1. De tijdelijke drinkwatervoorziening is een integraal onderdeel van het be- heersplan volgens de wet “tijdelijke regeling legionella preventie”, een ieder dient zich (op straffe van uitsluiting van beurs deelname) te houden aan het gestelde in dit reglement. 2. Een ieder die water gebruikt en/of toepast op wel- ke manier dan ook, mag dit alleen betrekken via een aansluiting aangevraagd bij de huisinstallateur van Heerlijckheid Events. 3. Het betrekken van water uit andere tappunten van de vaste installatie in de gebouwen (zoals bijvoorbeeld de brandslanghaspels en in de toiletten) is uit het oogpunt van volksgezondheid ten strengste verboden. 4. Een aansluiting wordt niet eerder gerealiseerd alvo- rens een volledig ingevuld inschrijfformulier, per e-mail, fax, of post verstuurd is naar Heerlijckheid Events. 5. Aansluitingen t.b.v. keukenblokjes, koffieapparatuur e.d. vormen geen gevaar in het kader van legionella verspreiding en behoeven geen verdere maatregelen. 6. Stilstaande waterconstructies (vijvers e.d.) waarin geen aërosol vormende apparatuur is in opgenomen vormen geen gevaar in het kader van legionella verspreiding. 7. Toepassing van apparatuur welke water kan vernevelen (aërosol vorming) (en in potentie dus legionella kan verspreiden) zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden, luchtbevochters, vernevelaars etc. zijn te allen tijde verboden. 8. Toestellen of vervolginstallaties van gebrui- kers aangesloten op het water-net dienen aan de volgende eisen te voldoen; Toegepaste materialen moeten voorzien zijn van een KIWA-keurmerk of van een KIWA-attestmerk. De toestellen mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwater-net en moeten voldoen aan het gestelde in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. De aansluiting van de toestellen moet afdoen- de beveiligd zijn. 9. De exposant is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of vervolgschade voortvloeiend uit de toepassing van de gebruikte constructie met water. 10. De exposant dient te allen tijde volledig mede te werken aan controles van Expo Management, installateur en/of contro- lerende instanties. De kosten van noodzakelijk geacht onderzoek en/of bemon- stering zijn voor rekening van de exposant. 11. De beursorganisatie Heerlijckheid Events is bij geval van twijfel of overtreding te allen tijde gerechtigd om (vrijwaard van restitutie in welke vorm dan ook) de exposant te verbieden de gebruikte constructie te exposeren. 12. Alle gebruikte materialen blijven eigendom van de installateur. 13. Heerlijckheid Events draagt geen enkele verantwoording noch enige aansprakelijkheid voor welke gevolgschade dan ook (waarin inbegrepen fysieke gevolgen) ontstaan door niet te voorziene veranderingen in de kwaliteit van het geleverde water alsmede door kwaliteitsveranderingen ontstaan door de toe- passing van het geleverde water. 14. Heerlijckheid Events behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze overeenkomst niet te doen uitvoeren. Op geen enkele wijze kan Heerlijckheid Events aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschaden voortvloei- end uit niet uitvoering dezer overeenkomst.

 

ARTIKEL V BETALING
1. Betaling ter zake van de ter beschikking gestelde standruimte dient te worden voldaan conform de betalingsvoorwaarden die vermeld zijn op de deelnemings- overeenkomst. Inden de deelnemingsovereenkomst tot stand komt binnen een periode van 14 dagen voor de aanvangsdatum van het evenement, dient de gehele standhuur en de overige tot op dat moment verschuldigde kosten te zijn voldaan voordat men met de opbouw van de stand een aanvang kan wor- den gemaakt. 2. Alle overige kosten die uit de deelneming voortvloeien, dienen uiterlijk voor de aanvang van het evenement te zijn voldaan. Alle extra kosten huurpenningen en kosten; ter zake van werkzaamheden die nog tijdens het evenement zijn verricht ten behoeft van de wederpartij, dienen op het evene- ment contant te worden betaald, danwel per omgaande na ontvangst vaneen daarop betrekking hebbende factuur. 3. Indien een factuur in bovenbedoelde zin niet per omgaande volledig is betaald: A. zal vanaf dat tijdstip aan de we- derpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. B. zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art: 6: 119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. C. zullen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijk incasso-, en/of executiemaatregelen voor rekening van de wederpartij zijn. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt. 4. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstan- digheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming de nakoming van de van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelf- de geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn o aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Alsdan behoudt de gebruiker zich het recht voor de standruimte, zonder nadere kennisgeving of verplichting tot vergoeding van schade zijnerzijds, aan derden te verhuren en/of aan de wederpartij een andere standruimte aan te wijzen. 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds te afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelf al ververmeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL VI FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbon- den zonde dat rechtelijke en zonder data tussenkomst en zonder dat enige inge- brekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige betaling aanvraagt, of door beslag- legging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/ of handeling met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator der de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel.

 

ARTIKEL VII COMPENSATIE/VERREKENING
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegen vorderingen tegen de gebruiker heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

ARTIKEL VIII ANNULERING/ONTBINDING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeen- komst ex art. 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen. 2. Annulering door de we- derpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker een vergoeding van ten minste 15% van de koopsom (aanneemsom) verschuldigd. De gebruiker kan bepalen dat een hoger percentage zal zijn verschuldigd. 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 4. Indien de wederpartij verhin- derd is de door hem gehuurde ruimte in gebruik te nemen zal geen restitutie van vooruitbetaalde standhuur en kosten plaatsvinden. De wederpartij blijft voor het overige de volledige standhuur en kosten verschuldigd en is aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker tengevolge van genoemde verhindering lijdt, zoals kosten die moeten worden gemaakt voor het in overeenstemming met het karakter van het evenement inrichten van bedoelde standruimte.

 

ARTIKEL IX AANSPRAKELIJKHEID
1. De gebruiker is gehouden tot het ter beschikking stellen van standruim- te/-plaats en neemt tevens de door hem noodzakelijke geachte maatregelen voor bewaking van orde en rust, alsmede van de op het evenement aanwezige zaken. Laatstbedoelde objecten zijn en blijven echter voor rekening en risico van de wederpartij en/of eigenaar ervan. 2. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging en/of het op enigerlei wijze verloren gaan van aan de wederpartij toebehorende en/of onder diens toezicht geplaatste zaken – waaronder de deelnemerskaart(en) – en/of, al dan niet, tengevolge daarvan door de wederpartij of derden/bezoekers van het evenement, geleden (bedrijfs)schade en/of welke (gevolg)schade dan ook. Eenzelfde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ten aanzien van handelen en/of nalaten van personeels- leden van de gebruiker en/of door de gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de openingsuren van het evenement of daarbuiten, behoudens indien en voorzover bij de gebruiker en/of diens personeelsleden en/ of de hierbedoelde derden, sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid. 3. De wederpartij is aan- sprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden, waaronder bezoekers, terzake van vergoedingen van schade ontstaan door toedoen of nalatigheid van hemzelf, diens personeel en/of diens lastheb- bers, danwel door diens inzendingen en/of door hem geëxposeerde zaken e.d. 4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de standhuur. Voldoening aan de bovenbedoelde betalings- verplichting geldt als enige volledige schadevergoeding. 5. Aanspraak op ver- goeding van schade bestaat slechts indien de standhuur volledig is voldaan.

 

ARTIKEL X VERZEKERINGEN
1. De wederpartij verplicht zich jegens de gebruiker om voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die tengevolge van brand, blikseminslag, ontploffing, storm, regen, sneeuw en smeltwater, water onvoorzien gestroomd uit installaties en de daarop aangesloten en de daarop aangesloten toestellen, uitstoot van rook en roet, inbraak, diefstal en vandalisme. Voorts is de wederpartij verplicht om voor diens rekening en risico een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten. 2. Het verzekerde bedrag der uitgebreide schadeverzekering dient ten- minste gelijk te zijn aan het totale verzekerde bedrag der uitgebreide bestaande uit de waarde der zaken en, eventuele, diensten van de betreffende wederpartij. De wederpartij dient de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren voor tenmin- ste € 1.134.450,54. De verzekering dient te zijn ingegaan uiterlijk op het moment dat met de aanvoer- en inrichtingswerkzaamheden wordt begonnen en dient te eindigen nadat de volledige ontruiming van de gehuurde ruimte heeft plaatsge- vonden en alle goederen van het terrein van de evenementruimte zijn afgevoerd. 3. De gebruiker is ten alle tijde bevoegd inzage in de verzekeringspolis(sen) van de wederpartij te verlangen.

 

ARTIKEL XI WANPRESTATIE/ VERZUIM
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wij- ten is aan niet toerekenbare niet -nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveran- ciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichting jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet -nakoming zullen onder meer worden verstaan; oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, over- heidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval, storing in energietoevoer of andere voorvallen; natuurverschijnselen een ander onverschillig of de niet -tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

ARTIKEL XII TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloei- ende geschillen zullen eveneens nar Nederlands Recht worden berecht. 2. Even- tuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd. 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rech- ter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.

 

ARTIKEL XIII SLOTBEPALING
1. De gebruiker zorgt voor de handhaving van de orde. Hij regelt en beperkt zonodig de openstelling voor het publiek en stelt de toegangsprijzen vast. 2. De wederpartij en diens personeel/gemachtigden zijn gehouden zich correct, rus- tig en niet aanstootgevend te gedragen overeenkomstig de door of namens de gebruiker uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen. 3. De gebruiker behoudt zich het recht voor een ieder, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot het terrein en gebouwen waarin het evenement wordt gehouden, te ontzeggen. 4. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist de gebruiker bij monde van zijn directie.

ADRES

Heerlijckheid Events
Leemslagenweg 22
7609 PN Almelo

GEGEVENS

KvK: 81735758
BTW:
NL003598290B77
IBAN: NL94KNAB0404407994

CONTACT

Heerlijckheid Events 
info@heerlijckheidevents.nl
+31 (0)6 – 54 221 888

COPYRIGHT © HEERLIJCKHEID EVENTS